Logo ReMuS, Registr pacientů s roztroušenou sklerózou
Search
Close this search box.

ReMuS: Monitorujeme, analyzujeme, pomáháme

Co je ReMuS?

ReMuS (Registr Multiple Sclerosis) není jen odborný nástroj; je to také spolehlivý partner na cestě s roztroušenou sklerózou. Jako jediný celostátní registr v České republice se zaměřuje na shromažďování klíčových informací o roztroušené skleróze a dalších neuroimunologických onemocněních. Stojí na pevných základech díky spolupráci s odbornými centry po celé zemi a jeho data tak slouží nejen lékařské komunitě pro vědecký výzkum, ale také pacientům, kteří hledají lepší porozumění své nemoci a možnostem léčby. Cílem registru ReMuS je přispívat k soustavnému zlepšování péče o pacienty prostřednictvím zajišťování klíčových a spolehlivých dat i analýz.

Více než 20 tisíc pacientů v 15 RS centrech České republiky

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní Thomayerova nemocnice

Nemocnice Teplice, Krajská zdravotní, a.s.

Fakultní nemocnice Plzeň

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice Jihlava

Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Krajská nemocnice Tomáše Bati

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Brno

Pokrytí České republiky daty o RS*
DMT 93%
nonDMT 70%

* odhad k 31. 12 2022
Mapa: https://freevectormaps.com/czech-republic

Jistota odbornosti

Odborným garantem registru je Výbor Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, který můžete zaznamenat také pod zkratkou SKNIL.

Společné partnerství ReMuS a SKNIL rámuje aktuální Memorandum o spolupráci. Navíc má Nadační fond IMPULS uzavřeny smlouvy o spolupráci s 15 poskytovateli zdravotní péče v České republice, kde probíhá léčba pacientů s roztroušenou sklerózou.

Kdo stojí za registrem ReMuS?

Zřizovatelem, provozovatelem a správcem registru ReMuS je Nadační fond IMPULS, který se již od roku 2000 věnuje podpoře aktivit v oblasti terapie a výzkumu demyelinizačních onemocnění, zejména pak roztroušené sklerózy.

0

vynaložených prostředků na výzkum, vývoj a podporu péče u pacientů s roztroušenou sklerózou

Počet pacientů zapojených do registru ReMuS

Uvedený graf zobrazuje data tak jak historicky přibývala vždy k 31. 12. daného roku. Aktuální jsou taková data, která byla aktualizována alespoň jednou v posledních 12 měsících.

No Data Found

Počet pacientů zapojených do registru ReMuS

Uvedený graf zobrazuje data tak jak historicky přibývala vždy k 31. 12. daného roku. Aktuální jsou taková data, která byla aktualizována alespoň jednou v posledních 12 měsících.

No Data Found

Jak probíhá sběr dat?

V současné době je v provozu ještě originální systém sběru dat, kdy jsou data dvakrát ročně zasílána z odborných center prostřednictvím zabezpečeného rozhraní do registru ReMuS. Nástrojem sběru dat je specializovaný databázový software iMed. V blízké budoucnosti ale připravujeme přechod na řešení, které umožní okamžitý přenos a analýzu dat prostřednictvím jedné z nejbezpečnějších platforem dneška, Microsoft Azure.

Etické aspekty

Zadávání dat probíhá vyškoleným personálem na základě Informovaného souhlasu pacienta. Každý Informovaný souhlas byl před uvedením do praxe schválen Etickou komisí každé z nemocnic zapojených do registru ReMuS.

Naše vize, mise a hodnoty

Vize

Svět bez roztroušené sklerózy

Naším konečným cílem je vytvořit svět, kde roztroušená skleróza nebude představovat žádnou překážku.

Mise

Pomáhat vytvořit svět bez roztroušené sklerózy prostřednictvím dlouhodobě kvalitního, bezpečného a stabilního zdroje ucelených dat o roztroušené skleróze v České republice. Registr ReMuS jde vždy ruku v ruce s nejmodernějším vývojem v oboru a aktivně přistupuje k hledání vlastních inovací.

Hodnoty

Základní cíle registru ReMuS

1. Zmapovat reálnou situaci onemocnění v ČR
Poskytnout aktuální a spolehlivé informace o roztroušené skleróze v České republice.

2. Vytvořit ucelený obraz efektivity nákladné léčby
Pomáhat ve výzkumu a plánování finančních prostředků pro efektivní léčbu.

3. Pomoci při výzkumu a vývoji nových léků na celostátní i globální úrovni
Spolupracovat s vědeckými institucemi a farmaceutickými společnostmi na vývoji nových léčebných metod.

Newsletter registru ReMuS

Příležitostně Vám budeme zasílat novinky z oblasti výzkumu roztroušené sklerózy a registru ReMuS formou digitálního newsletteru.